De ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep (OKG) van het Cartesius 2 is ingesteld op initiatief van de schoolleiding. Gedurende de opbouwfase van de school heeft de OKG de status van een adviserend orgaan zolang er nog geen oudervertegenwoordiging is in een MR. In de praktijk betekent dat adviesrecht op ouderbijdrage, curriculum en visie/beleid van de school. 

Doelstelling
De OKG heeft tot doel de relatie tussen ouders en school te bevorderen in de opbouwjaren van het Cartesius 2. In deze belangrijke fase wil de OKG van toegevoegde waarde zijn voor de verdere ontwikkeling van de school. De school krijgt informatie over “wat er leeft bij de ouders” en de ouders blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van de school. Het is dus een wederzijdse uitwisseling van ideeën en oplossingen voor kwaliteitsverbetering in deze opbouwfase.

Gevraagd en ongevraagd advies
Dit betekent dat de OKG gevraagd en ongevraagd advies kan geven bij beleids- en visieontwikkeling van de school. Bevorderen van ouderparticipatie bij open dagen, vieringen en waar mogelijk ook in het onderwijs. Tevens vormt de OKG een schakel tussen school en ouders in informatievoorziening (vertalen van visie school naar de ouders). In het verlengde hiervan organiseert de OKG ouderbijeenkomsten met een thema in overleg met de schoolleiding.

De OKG vergadert zes maal per jaar en organiseert twee ouderbijeenkomsten per jaar. Een vertegenwoordiging van de schoolleiding is bij de vergaderingen en bijeenkomsten volledig of deels aanwezig.

Onderwerpen
Onderstaande onderwerpen hebben onze aandacht: 
- Dagelijkse gang van zaken;
- Curriculum van de school;
- Onderwijskundige uitgangspunten school;
- Pedagogisch klimaat;
- De organisatie van de school.

Nadrukkelijk niet besproken worden: zaken betreffende individuele leerlingen en/of docenten. Deze kunnen met de mentor of de directeur besproken worden.

Contact
Heb je een vraag, een idee of wil je iets onder de aandacht brengen? Mail ons dan op:
ouderklankbordgroep@cartesius2.nl